Yhdistyksen säännöt

 

1 § Yhdistyksen nimi on Suomen Astrologinen Seura ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää astrologian tuntemusta ja tutkimusta maassamme.

3 § Tässä tarkoituksessa yhdistys toimii yhdyssiteenä astrologian harrastajien kesken, järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä kursseja ja harjoittaa tarvittavaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

4 § Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen hyvämaineinen, täysi-ikäinen henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja jonka hallitus jäseneksi hyväksyy. Hallitus on yhdistyslain 11 §:ssä mainituin edellytyksin oikeutettu erottamaan jäsenen yhdistyksestä. Erottamispäätöksestä voi asianomainen vedota yhdistyksen kokoukseen jättämällä kirjallisen valituksen johtokunnalle 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.

5 § Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia- ja kunniajäseniä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Kunniajäsenekseen yhdistys voi kutsua vuosikokouksessaan tekemällään päätöksellä yhdistyksen toimintaa ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä. Varsinaiset jäsenet suorittavat yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää vuosikokous. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

6 § Yhdistyksen hallitukseen kuuluu viisi vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä ja kaksi vuodeksi kerrallaan valittua varajäsentä. Hallitus valitsee keskusdestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan,varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan, kirjastonhoitajan ja muut tarpeelliset virkailijat. Hallituksen jäsenet valitaan äänestyksellä vuosikokouksessa jäsenten ehdolle asettamista ja siihen suostuneista yhdistyksen jäsenistä. Varajäsenillä on äänioikeus vain silloin kun he edustavat poissa olevaa hallituksen varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan tehtäviin kuuluu johtaa yhdistyksen kokonaistoimintaa. Puheenjohtaja on toiminnastaan tilivelvollinen hallitukselle. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtaja tarvittaessa tai silloin kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä on heiltä kirjallisesti pyytänyt. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai puheenjohtaja ja jommankumman ohella vähintään kaksi jäsentä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Juoksevien asioiden hoitoa varten voi hallitus asettaa avukseen yksi- neljäjäsenisen työvaliokunnan, jonka tehtävät määrää hallitus. Hallitus voi myös muodostaa erillisiä toimikuntia ja tutkimusryhmiä.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja ja sihteeri yhdessä tai hallituksen määräämä toimihenkilö yhdessä varapuheenjohtajan tai sihteerin kanssa.

8 § Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan tilintarkastaja ja hänelle varamies.

9 § Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja vuosikertomus on

jätettävä tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

10 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään maaliskuussa hallituksen tarkemmin määräämänä aikana. Ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta pyytää ilmoitetun asian käsittelemistä varten. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta ilmoittamalla joko kahdessa paikkakunnalla ilmestyvässä päivälehdessä tai kirjeitse.

11 § Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä äänten laskijat.

2. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus.

3. Esitetään yhdistyksen tilit ja tilintarkastajien lausunto.

4. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

5. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.

6. Hyväksytään tulo- ja menoarvio alkanutta vuotta varten.

7. Valitaan hallitukseen viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä.

8. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan.

9. Päätetään muista hallituksen tai jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon näiden sääntöjen 12 §:n ja yhdistyslain 14 §:n määräykset.

12 § Jäsenten kokouksissa esittämät asiat voidaan ottaa niissä käsiteltäviksi, ei kuitenkaan päätettäviksi. Jos jäsen haluaa jonkin tietyn asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, tehköön siitä kirjallisen esityksen johtokunnalle niin hyvissä ajoin ennen kokousta, että hallitus ehtii antaa siitä lausunnon.

13 § Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa ilmoitettu ja muutosta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä.

14 § Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi vastaanottaa testamentteja ja lahjoituksia sekä hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

15 § Yhdistyksen jäsenet voivat yhdistyksen päämäärien toteuttamiseksi perustaa rekisteröimättömiä paikallisosastoja edellyttäen, että niiden toiminta ei ole ristiriidassa yhdistyksen kokousten päätösten ja hallituksen niiden perusteella antamien ohjeiden kanssa eikä yhdistykselle aiheudu kuluja, joita ei tulo- ja menoarvioon ole hyväksytty.

16 § Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan äänten enemmistöllä annetuista äänistä sitä kummallakin kerralla kannattaessa. Yhdistyksen purkautuessa sen varat on käytettävä yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi purkautumisesta päättäneen kokouksen päätösten mukaan.