Suomen Astrologisessa Seurassa julkaistuja tutkimuksia

 

Egon Eklund: Ammattitaipumusten määrittelyä astrologisesti, moniste no 33. Laajassa karttakokoelmassa tarkasteltiin, mitä yleisiä astrologisia tekijöitä eräissä ammateissa on; ei tilastollista analyysia.

Kyösti Tarvainen: Kulmaplaneettojen periytyvyydestä, Astro Logos no 5, 1988. Tutkimus tehtiin astrologista periytyvyyttä tutkineessa pienryhmässä. Gauquelinien tulokset saivat vahvistusta 150 perheen aineistossa.

Kyösti Tarvainen: Tutkimus Hermeksen säännöstä, Astro Logos no 6, 1988. Uudenaikainen simulointitutkimus vahvisti vanhat epäilykset, ettei Hermeksen sääntö syntymäajan tarkentamiseksi päde.

Ossi Pajuaho, Kyösti Tarvainen: Synastriatutkimuksia, Astro Logos no 13, kesäkuu 1992. Kahdessa aineistossa (1388 ranskalaista avioparia, 7 077 suomalaista lakimiestä) astrologinen yhteensopivuus tuli esiin oikeansuuntaisesti, muttei aivan tilastollisesti merkitsevällä tavalla.

Kyösti Tarvainen: Huonetutkimuksen päätulokset, Astro Logos no 14, joulukuu 1992. Tutkimukseen osallistui 93 seuran jäsentä. Kun he tarkastelivat, miten merkit toimivat huoneiden kärjillä (lähinnä heidän omilla kartoillaan), niin tällöin tasahuoneet toimivat yleensä hieman paremmin kuin Placidus-huoneet, paitsi 10. huoneen kohdalla. Kun tarkasteltiin planeettoja huoneissa, Placidus-huoneet toimivat selvästi paremmin kuin tasa- ja merkkihuoneet. Muutamia yksityiskohtaisia lisätuloksia ja osallistujien kommentteja on esitetty Astro Logoksen numerossa 15.

Ossi Pajuaho, Kyösti Tarvainen: Tutkimus parallaksikuusta, Astro Logos no 14, joulukuu 1992. Taivaankappaleiden eläinrata-asemat määritetään maapallon keskipisteestä katsottuna. Kuun kohdalla syntymäpaikalta katsottu Kuun asema (ns. parallaksikuu) voi poiketa noin asteen tästä tavanomaisesta asemasta. Seuran jäsenistä löytyi kaksi henkilöä, joilla parallaksikuun merkki poikkesi tavanomaisesta kuumerkistä. Toinen vastasi kertoen, että hänen ja hänen ystäviensä mielestä tavanomainen kuumerkki on osuva.

Ossi Pajuaho, Kyösti Tarvainen: Millaisten transiittien vallitessa lapset saavat alkunsa, Astro Logos no 14, joulukuu 1992. Tämä tutkimus on toistettu paremmalla metodiikalla Tarvaisen kirjoituksessa Tutkimus transiiteista, aurinkokaarista ja progressioista, Astro Logos no 88, syyskuu 2013.

Kyösti Tarvainen: Huonetutkimus 1995: Placiduksen ja Kochin kaksinkamppailu päättyi ratkaisemattomana, Astro Logos no 21, kesäkuu 1996.  Tutkimuksen ensimmäisessä osassa oli lista sellaisia tunnettuja suomalaisia, joilla yksi tai useampi planeetta osuu eri huoneisiin Placiduksen ja Kochin huonejärjestelmissä. Vastauskaavakkeen kullakin rivillä oli henkilön nimi ja kyseenalaiselle planeetalle kaksi huonevaihtoehtoa (joita ei ollut nimetty). Vastaajan piti valita sopivampi huone.  Tutkimukseen osallistui 32 seuran jäsentä, ja he valitsivat paremmaksi huonevaihtoehdoksi Kochin 3 822 planeetan tapauksessa ja Placiduksen 3 641 tapauksessa. Toiseen osaan osallistui 42 henkilöä. He vertailivat Kochia ja Placidusta omissa kartoissaan. Tällöin Placidus toimi 96 planeetan tai Kuun solmun kohdalla parhaiten, Koch 55 tapauksessa.

Ossi Pajuaho, Kyösti Tarvainen: Sukulaistutkimus – näkyvätkö sukulaisten kuolemat kartalla, Astro Logos no 23, joulukuu 1996. Tutkimukseen saatiin jäseniltä henkilöiden tarkkoja syntymäaikoja ja heidän sukulaistensa kuolinpäiviä, joita oli yhteensä 655. Kokonaisuudessaan tutkimus ei antanut selviä viitteitä siitä, että sukulaisten kuolemat näkyisivät henkilön kartan progressioissa tai transiiteissa.

Ossi Pajuaho: Tutkimus kuolintransiiteista, Astro Logos no 59, kesäkuu 2006. Tutkimuksessa tarkasteltiin, onko henkilön kartalla eräitä transiittiaspekteja hänen kuolinpäivänään. Aineistona oli yli 9 000 henkilöä. Tarkasteluja transiitteja ei ollut kokonaisuudessaan  enempää kuolinpäivänä kuin sitä ennen ja sen jälkeen.

Sari Metsovuori: Huonejärjestelmien vertailua, Astro Logos no 63, toukokuu 2007. Tutkimuksessa vertailtiin seuraavia huonejärjestelmiä: Regiomontanus, Placidus, Alcabitius, merkkihuoneet ja Koch. Vertailussa tarkasteltiin 1 196 kirjailijan kohdalla, kuinka usein MC:n hallitsija on 3. huoneessa verrokkeihin nähden. Kochilla tämä ylimäärä oli suurin. Koch oli myös siinä suhteessa paras, että siinä 3. huoneen kärki toimi voimakkaimmin.

Kyösti Tarvainen: Avioeron astrologiaa, Astro Logos no 76, syyskuu 2010. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa tarkasteltiin astrologi Tracy Marks’in lausumaa, että Auringon ja Kuun neliön kartallaan omaavan henkilön vanhemmat olisivat eronneet tavallista yleisemmin. Tarkastelluissa 21 avioerolapsen kartassa oli tämä neliö 6 tapauksessa, kun odotusarvo on 2,8 (orbi 12 astetta), mutta aineiston vähyyden vuoksi tulos ei ole aivan tilastollisesti merkitsevä. Tutkimuksen toisessa osassa tarkasteltiin seuraavaa astrologi Alexandra Mark’in havaintoa, joka oli saanut tilastollisesti merkitsevää vahvistusta: avioeroja on tavallista vähemmän sellaisilla pareilla, joilla (1) toisen Aurinko ja toisen Kuu ovat samassa merkissä konjunktiossa tai oppositiossa vastakkaisissa merkeissä 16 asteen orbilla ja (2) samanlainen asiantila vallitsee Venuksen ja Marsin suhteen. Jos tällaiset aspektit estävät avioeroja, on odotettavissa, että niitä on suhteellisesti enemmän avioliitossa olevien parien joukossa. Tällainen tilanne olikin tilastollisesti merkitsevästi yli 20 000 avioparin kohdalla, joita Gauquelinit tarkastelivat perinnöllisyystutkimuksissaan.

Kyösti Tarvainen: Tutkimus klassisesta synastriasta, kompositiokartoista ja Davisonin kartoista, Astro Logos no 77, joulukuu 2010. Yli 20 000 avioeroparin kohdalla klassinen synastria toimi tilastollisesti merkitsevällä tavalla; Davison ja kompositio eivät toimineet.

Johanna Karpov: Mikä vetää ihmisen hoitoalalle? Astro Logos no 79, kesäkuu 2011. Tutkimuksessa tarkasteltiin 32 lähihoitajaopiskelijan karttojen kuunvaiheita ja eräitä aspekteja. Kuunvaiheissa käytettiin 12-jakoista järjestelmää, jossa 1. vaihetta (Kuu 0…30 astetta Auringon edellä) sanotaan Oinaan vaiheeksi, jolloin vaiheen elementin sanotaan olevan Tuli; vastaavasti nimetään muut vaiheet ja elementit. Tarkasteltaessa tällä tavalla kuunvaiheiden elementtejä, Maa- ja Vesi-elementti olivat odotetusti selvästi yleisempiä kuin Tuli- ja Ilma-elementti. Lisäksi tarkasteltiin eräitä aspekteja, mutta havaittujen aspektien lukumäärien merkitystä on vaikea arvioida, koska tutkimuksessa ei käytetty verrokkikarttoja.

Kyösti Tarvainen: Venus/Saturnus-aspekti viivyttää, muttei estä avioliittoa, Astro Logos no 82, maaliskuu 2012. Tutkimusaineistona olivat Gauquelinien perinnöllisyystutkimusten yli 20 000 avioparia. Venus/Saturnus aspekti (0, 60, 90, 120 tai 180 astetta) sekä naisen että miehen kartalla nosti ikää, jolloin ensimmäinen lapsi syntyi, tilastollisesti merkitsevällä tavalla keskimäärin 2-3 kuukautta. Miehen kartalla Venus/Saturnus lisäsi miehen ikää vaimoon verrattuna tilastollisesti merkitsevällä tavalla keskimäärin 2,5 kuukautta. Lisäksi tutkittiin, onko aviopuolisoilla tavallista vähemmän Uranuksen aspekteja Aurinkoon, Kuuhun, Venuksen tai Marsin (mahdollisesti avioliiton välttelyä). Tämän suuntainen tilanne ilmeni lievästi, muttei minkään aspektin kohdalla tilastollisesti merkitsevästi.

Kyösti Tarvainen: Henningin potentiaalit ilmentävät astrologian pätevyyttä Gauquelinien datoissa, Astro Logos no 84, syyskuu 2012. Ann Henningin synteesimenetelmässä ensimmäinen potentiaali kuvaa sitä, kuinka paljon kartassa on Oinas, Mars- ja 1. huoneen energiaa; vastaavalla tavalla määritetään kaikki 12 potentiaalia. Astrologisen tietouden perusteella voidaan esimerkiksi odottaa, että lehtimiehillä 3. potentiaali on voimakas. Näin olikin tilastollisesti merkitsevällä tavalla Gauquelinien keräämien 637 lehtimiehen kohdalla.  Kaiken kaikkiaan Henningin potentiaalit toimivat tilastollisesti merkitsevästi Gauquelinien keräämien kahdentoista ammatti- ja muun ryhmän kohdalla.

Kyösti Tarvainen: Tutkimus transiiteista, aurinkokaarista ja progressioista, Astro Logos no 88, syyskuu 2013. Tutkimuksessa tarkasteltiin vanhempien halua saada lapsi, mihin transiitit, aurinkokaaret ja progressiot ennen hedelmöitystä voivat vaikuttaa. Transiittien ja aurinkokaarien (käyttäen Auringon keskimääräistä liikenopeutta, Naibodin kaarta) todettiin pätevän tilastollisesti merkitsevästi; päivä/vuosi-progressio ei toiminut. Aineistona oli yli 37 000 äiti/lapsi-paria ja yli 32 000 isä/lapsi-paria, jotka sisältyvät Gauquelinien perinnöllisyystutkimukseen.

Kyösti Tarvainen: Testi: Johtava, kiinteä vai muuttuva toimintamuoto? Astro Logos no 90, maaliskuu 2014. Tutkimuksessa tarkastellaan, voidaanko valokuvan perusteella erottaa, mikä seuraavista kolmesta tilanteesta pätee: henkilöllä ovat Askendentti, Aurinko ja Kuu johtavissa merkeissä; nämä kolme tekijää ovat kaikki kiinteissä merkeissä; ne ovat muuttuvissa merkeissä. Tämä erottelu onnistui kirjoittajalta tilastollisesti merkitsevällä tavalla 267 valinnan kohdalla. Lukijalle esitetään testi, jossa on yhteensä 48 henkilön kuvat. Lehden toisessa kirjoituksessa on vastaavanlainen kuvallinen testi lukijalle, jossa tarkastellaan sitä, onko Aurinko vai Kuu Askendentilla. Kirjoittaja teki laajemman testin, jossa valinta onnistui tilastollisesti merkitsevällä tavalla; tätä testiä ei raportoitu artikkelissa.

Kyösti Tarvainen: Teologien aspekteista ja pikkuaspekteista, ilmestyy Astro Logoksessa. Robert Pelletier esittää aspektikirjassaan 11 aspektin yhteydessä sen olevan suotuisa teologille. Tämä sai tilastollisesti merkitsevää vahvistusta 6 285 suomalaisen teologin kohdalla. Pelletierin listaa laajennettiin systemaattisesti 25 aspektin luetteloksi. Kokonaisuudessaan laajennettu lista toimi tilastollisesti merkitsevästi myös 12 pikkuaspektille, jotka esitetään Raimo A. Nikulan kirjassa Astrologian ihmiskuva. Pikkuaspektit näyttivät toimivan 1-1.5 asteen maksimi-orbilla, paitsi inkonjunktion eli kvinkunssin (150 astetta) orbi oli 4 astetta tässä aineistossa.

Kyösti Tarvainen: Tutkimuksia Sakoian-Ackerin käsikirjan esimerkeistä, ilmestyy Astro Logoksessa. Kuvaillessaan eri tekijöitä astrologian käsikirjassaan, Sakoian ja Acker antavat usein esimerkkejä ammateista, joita astrologinen tekijä tukee. Näiden esimerkkien pätevyyttä testattiin Gauquelinien keräämässä aineistossa (yli 18 000 henkilöä) ja kirjoittajan keräämän 2 759 matemaatikon joukossa. Kumpikin aineisto tuki tilastollisesti merkitsevällä tavalla Sakoian-Ackerin kirjan esimerkkejä kokonaisuudessaan.

Kyösti Tarvainen: Tutkimus kartan hallitsijoista, ilmestyy Astro Logoksessa. Kartan hallitsijan (Askendenttimerkin hallitsijan) merkitystä tutkittiin kymmenessä Gauquelinien keräämässä henkilöryhmässä (yhteensä 20 394 henkilöä). Kullekin ryhmälle määritettiin astrologian perusteella yksi keskeinen huone, jonka vahvuus esimerkiksi ammatin tapauksessa on suotuisa ammatin harjoittamiseksi. Osoittautui, että kaikissa ryhmissä kartan hallitsija sijaitsi tällaisessa keskeisessä huoneessa useammin kuin vertailuryhmässä.  Lisäksi samalla tavalla vahvaksi huoneeksi osoittautui sellainen huone, jonka hallitsija (huoneen kärjellä olevan merkin hallitsija) sijaitsee samassa huoneessa. Näiden tulosten perusteella voitiin tehdä seuraavia vertailuja: Kochin huonejärjestelmä toimi paremmin kuin Placidus, tasahuoneet tai merkkihuoneet; Skorpionin, Vesimiehen ja Kalojen uudet hallitsijat Pluto, Uranus ja Neptunus toimivat paremmin kuin vanhat (mutta vanhatkin hallitsijat Mars, Saturnus ja Jupiter toimivat); trooppinen eläinrata oli ratkaisevasti parempi kuin sideerinen.